INCI

Tamarindus Indica Seed Polysaccharide

På svenska - Tamarindgummi

Funktion

 • Gelébildande (USDA)
 • Förtjockningsmedel (USDA)
 • Hudkonditionerande
 • Stabiliseringsmedel (USDA)
 • Emulgeringsmedel (USDA)

Tillverkning

Gå till sammanfattning

Tamarind Seed Gum som är en polysackarid framställs enligt USDA (1) genom olika produktionsprocesser.

Olika sockerarter

 • Monosackarider (enkla sockerarter som glukos och fruktos)
 • Disackarider (dubbla sockerarter som sackaros, maltos och laktos)
 • Trisackarider (tredubbla sockerarter)
 • Polysackarider (flerdubbla sockerarter)
 • Heteropolysackarid (en polysackarid bestående av mer än en typ av monosackarid)

Tamarindfröna siktas, rostas, kyls och läggs sedan i en roterande blandare för att få bort det skyddande yttre fröskiktet. Därefter sker sortering, polering, klippning, pulverisering och siktning. Tamarindgummi extraheras från det renade fröpulvret som kallas för TKP med hjälp av metanol och natriumhydroxid. Därefter sker centrifugering för att separera polysackariden från proteiner, lipider och mineraler. För att balansera pH-värdet samt för att neutralisera från natriumhydroxiden tillsätts sedan citronsyra. Vid sista steget i processen sker avvattning, torkning, pulverisering och siktning av att polysackariden.

En alternativ produktionsprocess är att det renade fröpulvret (TKP) bearbetas med svavelsyra för att ge önskad viskositet. Lösningen neutraliseras sedan med hjälp av natriumhydroxid, varefter den siktas och sköljs i metanol. Eftersom att hydrolys med hjälp av svavelsyra modifierar polysackariden kemiskt betraktar USDA denna produktionsmetod som syntetisk.

Andra lösningsmedel som kan användas i processen är aceton, hexan, etanol absolut, dietyleter eller petroleumeter.

Vid en annan typ av produktionsprocess används enzymer. Här blandas det renade fröpulvret (TKP) med etanol och bearbetas med hjälp av enzymer (proteaser). Därefter sker centrifugering och vätskan (supernatant) blandas återigen med etanol för utfällning av gummit vilket separeras och torkas.

Proteaser (2) kommer från antingen djur eller växter och de är huvudsakligen pepsin, papaine, bromelain och chymotrypsin. Men proteaser kan också ha mikrobiellt ursprung såsom mikrober och svamp. (3)

Råmaterial som används i processen

Tamarindkärnor eller frövitan, av frön från tamarindträdet (Tamarindus indica L) - Beskrivs av USDA (1) som en biprodukt från massaindustrin. När fröna har bearbetats till ett pulver (kallas för TKP) så är det en rå beredning av polysackarider vilka fungerar som en energireserv för fröet och det är den renade, lösliga polysackaridfraktionen av TKP som kallas tamarindgummi, tamarindpolysackarid (TSP) eller tamarindxyloglukan.

Metanol tillverkas enligt Kemikalieinspektionen (4) "... vanligtvis genom reaktion mellan väte och kolmonoxid (syntesgas) eller koldioxid över en metallkatalysator."

Natriumhydroxid framställs enligt Kemikalieinspektionen (5) "... genom elektrolytisk sönderdelning av koksalt (natriumklorid). Tre olika metoder används; diafragma-, membran- och kvicksilvermetoden. Samtidigt med natriumhydroxid bildas klorgas. Produktionen av natriumhydroxid blir därmed avhängig av efterfrågan på klor. När produktionen inte räcker ersätts natriumhydroxid där det är möjligt med natriumkarbonat. Natriumhydroxid kan också framställas ur natriumkarbonat med tillsats av släckt kalk , Ca(OH)2, den så kallade sodametoden. Denna metod används framför allt för upparbetning av stora produktströmmar för recirkulering som t.ex. koklut vid pappersmassaframställning och vid utvinning av aluminiumoxid ur bauxit."

Natriumklorid beskrivs enligt Kemikalieinspektionen (6) så här: "I naturen förekommer natriumklorid som mineralet stensalt (ett äldre namn är bergsalt), eller i form av havssalt." Man beskriver utvinningsprocessen så här: "Stensalt utvinns vanligtvis genom att vatten pumpas in i underjordiska avlagringar så att saltet löses ut. Havssalt utvinns genom att låta saltsjö- eller havsvatten indunsta i solen. Det mest exklusiva havssaltet skrapas av för hand från särskilt utvalda klippor."

Natriumkarbonat framställs enligt Kemikalieinspektionen (7) "...på syntetisk väg från kalk och koksalt (kalciumkarbonat och natriumklorid) genom Solvayprocessen (8)." Men också: "... från brytning av förekomster i USA och i Kenya, antingen från mineralet trona eller ur saltsjöar. " Wyoming Mining Association (9) förklarar utvinningsprocessen av trona så här: "The purification process begins with crushing the ore, which is then heated to drive off unwanted gases. This transforms the trona into a sodium carbonate. Water is added to this substance, which is then filtered to remove impurities. The water is evaporated and the resulting slurry is placed into a centrifuge to separate the remaining water from the soda ash crystals. The crystals are then sent to driers, screened, and sent to storage bins for transport."

Citronsyra framställs av industriellt livsmedelsavfall som exempelvis melass (se nedan (14)), stärkelse (se nedan (24)) eller glukos med ursprung rörsocker, majs eller vete. Detta behöver inte vara ekologiskt enligt NaTrue. I produktionen används biotekniskt odlade mikroorganismer (svartmögel). I produktionsprocessen används också andra industriellt producerade ämnen som kalciumhydroxid och svavelsyra (se nedan (11)). Läs mer om Citronsyra

Svartmögel odlas biotekniskt.

Kalciumhydroxid är enligt Kemikalieinspektionen (10) "... en raffinerad mineralprodukt från kalksten. Första steget består av upphettning av kalksten varvid kalciumoxid bildas. I ett andra steg behandlas kalciumoxiden med vatten varvid kalciumhydroxid och värme bildas, därav namnet ”släckt kalk”. Denna hydratiseringsprocess bryter sönder kalciumoxiden till mycket små partiklar av kalciumhydroxid. Partiklarna mals till lämplig storlek för att få en jämn kvalitet."

Svavelsyra framställs enligt Kemikalieinspektionen (11) så här: "Svavelsyra framställdes förr ur järnsulfid med blykammarmetoden, vilken gav 78% syra, s.k. gloversyra. Numera används kontaktmetoden som med hjälp av platina eller vanadin-katalysatorer och syre överför SO2 (svaveldioxid) till SO3 (svaveltrioxid). Svaveldioxiden produceras genom rostning av rent svavel, en råvara som blivit den helt dominerande eftersom den uppkommer vid den ständigt ökande reningen av petroleumprodukter från svavel. Svavelsyra med lägre koncentration kan också erhållas som en restprodukt från SO2-rening av gaser från metallframställning av t.ex. koppar ur sulfidmalmer."

Aceton framställs enligt Kemikalieinspektionen (12) sedan 60-talet ur petroleum. PubChem (13) nämner fermentering (jäsning) av majsmjöl eller melass med hjälp av olika bakterier från Clostridium-släktet, vilket ger en blandning av 1-butanol, aceton och etanol. Därefter sker destillering med ånga med efterföljande fraktionering.

Melass är enligt Dansukker (14) "... en trögflytande restprodukt som erhålls vid sockertillverkning då man inte kan utvinna mer socker genom kristallisation."

Hexan kommer enligt Kemikalieinspektionen (15) från råolja.

Etanol absolut är enligt Nationalencyklopedin (16) "...vattenfri etanol...".

Etanol kan tillverkas både syntetiskt från eten och genom fermentering (jäsning) av socker och stärkelse. Så också enligt PubChem (17) som nämner fermentering av jordbruksavfall men även enzymatisk hydrolys av cellulosa. Enligt en etanolproducent (18) är melass ett vanligt sockerbaserat råmaterial.

Eten (etylen) produceras enligt PubChem (19) för det mesta av petroleumkemikalier men kan också enligt en översiktsartikel (20) tillverkas från etanol (se nedan) med hjälp av någon katalysator som till exempel aluminiumoxid (21). Man nämner att cyanobakterier kan spela roll i framtidens etanolproduktion och i ett par studier (22) (23) nämns genmodifierade cyanobakterier som använder solljuset för omvandling av koldioxid till eten.

Stärkelse fås enligt Dansukker (24) från potatis, majs och vete och frigörs enligt International Starch Institute (25) med hjälp av syra eller enzymer. Exempelvis bearbetas stärkelse från majs (26) genom blötläggning med tillsats av svaveldioxid. Vatten tillsätts och blandningen separeras genom centrifugering. Därefter torkas fibrerna.

Enzymer (se nedan (29))

Hydrolys betyder att man sönderdelar något (klyvning, nerbrytning till mindre molekyler).

Melass (se ovan (14))

Dietyleter är enligt Kemikalieinspektionen (27) en "... biprodukt vid framställning av etanol ur eten" men kan också "... framställas genom direkt dehydrering av etanol". (Se ovan Etanol (17))

Petroleumeter är enligt Nationalencyklopedin (28) "... petroleumfraktioner...".

Enzymer är proteiner som utför (katalyserar (29)) kemiska reaktioner. Enligt Omics International (30) framställs enzymer från jäst eller bakterier. Läs mer om Enzymer. (Se ovan Proteaser (2)).

Övrigt

Enligt USDA (1) är tamarindgummi en xyloglukan.

I handeln

En produkttillverkare (31) ger beskrivningen "...  extracted from the seed of a tamarind tree."

En annan produkttillverkare (32) beskriver sitt tamarindgummi som "Tamarind extrakt".

En kemikalieproducent (33) marknadsför en produktblandning under handelsnamnet PA Reviviscence® LS 9562. Denna handelsblandning innehåller förutom tamarindgummi också vatten, glycerin, trehalose och Myrothamnus Flabellifolia Leaf Extract

Glycerin tillverkas från vegetabiliska oljor som exempelvis raps-, majs-, soja-, kokos-, och palmolja eller från animaliskt fett. Men även spannmål som till exempel majs används. Oljorna och spannmålen raffineras på olika sätt för att få fram själva glycerinet. Exempel på produktionsprocesser är förtvålning, hydrolys eller fermentering. Vid fermentering används enzymer med ursprung biotekniskt odlade mikroorganismer. Läs mer om Glycerin.

Oljor - Extrahering sker enligt Shenet (34) genom kallpressning, varmpressning eller med hjälp av industriella lösningsmedel. I en genomgång (35) av olika oljeutvinningsmetoder för kokosolja nämns bland annat fermentering med hjälp av bakterier (mikroorganismer) samt extraktion med hjälp av enzymer.

Hydrolys betyder att man sönderdelar något (klyvning, nerbrytning till mindre molekyler).

Enzymer (Se ovan (29))

Trehalose hittas enligt WHO (36) naturligt i till exempel svamp och bakterier men tillverkas kommersiellt från flytande stärkelse genom en enzymatisk flerstegsprocess, Enligt en artikel (37) beror metoden som används på tillgången på råvara och enzymer. I artikeln nämns att flera rapporter om storskalig industriell produktion av trehalos kommer från Japan där det i en biosyntetisk produktionsprocess som tog fart 1995, användes stärkelse från majs eller tapioka och enzymer från Arthrobacter ramosus (bakterie (38)). Vidare nämns att sedan dess har produktionen blivit billigare och trehalos hittas nu inom olika områden, främst inom livsmedels-, kosmetik- och läkemedelsindustrin samt inom medicin.

Stärkelse (se ovan (24))

Myrothamnus Flabellifolia Leaf Extract kan innehålla andra kemikalier såsom Propanediol, Askorbinsyra och Citronsyra. (39)

Propanediol är enligt EWG (40) detsamma som 1,3-Propanediol som enligt PubChem (41) exempelvis framställs från akrolein alternativt fås som en mellanprodukt vid oxo-syntes (hydroformylation (42)) av etylenoxid, men 1,3-Propanediol kan även framställas genom fermentering av majssocker (ex. glukos/glukossirap (43)).

Etylenoxid (oxiran) framställs enligt Kemikalieinspektionen (44) ur eten.

Eten (Se ovan (19)).

Tamarindgummi som godkänns av Ecocert går under handelsnamnet XILOGEL (45) men Tamarindgummi kan också gå under handelsnamn som GLYLOID (46).

Ursprung

Tamarindkärnor eller frövitan, av frön från tamarindträdet (Tamarindus indica L) vilket beskrivs av USDA (1) som en biprodukt från massaindustrin.

Synonymer

Tamarind gum (JECFA (47))

Tamarind xyloglucan (JECFA(47))

Tamarind seed xyloglucan (JECFA(47)

Tamarind galactoxyloglucan (JECFA(47))

Se här

CAS - 39386-78-2

EC - 254-442-6

Marknad

-

Sammanfattning - Tamarindgummi extraheras från renat fröpulver (kallas för TKP) med hjälp av metanol och natriumhydroxid. Därefter tillsätts citronsyra. I en alternativ produktionsprocess som betraktas som syntetisk av USDA används svavelsyra. Andra lösningsmedel som kan användas i processen är till exempel aceton, hexan, etanol absolut. Slutligen kan produktion ske med hjälp av enzymer (proteaser) efter att fröpulvret har blandats med etanol. Handelsblandningar med tamarindgummi kan innehålla andra kemikalier som till exempel glycerin och trehalose.

 • Metanol tillverkas genom reaktion mellan väte och kolmonoxid (syntesgas) eller koldioxid över en metallkatalysator.
 • Natriumhydroxid tillverkas från natriumklorid (salt) och natriumkarbonat.
 • Citronsyra tillverkas från industriellt livsmedelsavfall som exempelvis melass, stärkelse eller glukos. De ursprungliga spannmålen behöver inte vara ekologiska. I produktionen används svartmögel samt till exempel kalciumhydroxid och svavelsyra.
 • Aceton tillverkas från petroleum alternativt genom fermentering av till exempel majsmjöl eller melass med hjälp av olika bakterier.
 • Hexan erhålls från råolja (petroleumindustrin).
 • Etanol absolut är vattenfri etanol.
 • Proteaser kommer från antingen djur eller växter men kan också ha mikrobiellt ursprung såsom mikrober och svamp.
 • Etanol tillverkas av eten eller genom fermentering av stärkelse eller av jordbruksavfall alternativt genom enzymatisk hydrolys av cellulosa.
 • Glycerin kommer från exempelvis raps-, majs-, soja-, kokos-, och palmolja eller från animaliskt fett men kan också komma från spannmål som till exempel majs. Tillverkning sker genom exempelvis förtvålning, hydrolys eller fermentering med hjälp av enzymer.
 • Trehalose tillverkas från stärkelse med hjälp av enzymer.

Godkänd - USDA, Ecocert

Källor

(1) USDA, Tamarind Seed Gum Handling/Processing, Technical Evaluation Report Compiled by Nexight Group for the USDA National Organic Program Hämtad 2020-11-07

(2) Medicinsk ordbok, Proteaser http://medicinskordbok.se/component/content/article/9-b/55939-proteaser Hämtad 2020-11-11

(3) Scibisz, Marta & Arct, Jacek & Pytkowska, Katarzyna. (2008). Hydrolysed proteins in cosmetic production, part II. SOFW Journal Polish Edition. 1. 12-16. Hämtad 2020-11-11

(4) Kemikalieinspektionen, Metanol https://webapps.kemi.se/flodesanalyser/AmnesInfo.aspx?amne=metanol Hämtad 2020-11-08

(5) Kemikalieinspektionen, Natriumhydroxid https://webapps.kemi.se/flodesanalyser/AmnesInfo.aspx?amne=natriumhydroxid Hämtad 2020-11-08

(6) Kemikalieinspektionen, Natriumklorid https://webapps.kemi.se/flodesanalyser/AmnesInfo.aspx?amne=natriumklorid Hämtad 2020-11-08

(7) Kemikalieinspektionen, Natriumkarbonat https://webapps.kemi.se/flodesanalyser/AmnesInfo.aspx?amne=natriumkarbonat Hämtad 2019-07-22

(8) Nationalencyklopedin, Solvayprocessen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/solvayprocessen (hämtad 2020-11-08)

(9) Wyoming Mining Association, Trona https://www.wyomingmining.org/minerals/trona/ Hämtad 2020-11-08

(10) Kemikalieinspektionen, Kalciumhydroxid https://webapps.kemi.se/flodesanalyser/AmnesInfo.aspx?amne=kalciumhydroxid Hämtad 2020-11-08

(11) Kemikalieinspektionen, Svavelsyra https://webapps.kemi.se/flodesanalyser/AmnesInfo.aspx?amne=svavelsyra Hämtad 2020-11-08

(12) Kemikalieinspektionen, Aceton https://webapps.kemi.se/flodesanalyser/AmnesInfo.aspx?amne=2propanon Hämtad 2020-11-08

(13) National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Summary for CID 180, Acetone. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acetone. Accessed Nov. 8, 2020.

(14) Dansukker, Sötningslexikon, Melass https://www.dansukker.se/se/om-socker/sotningslexikon.aspx#m Hämtad 2020-11-08

(15) Kemikalieinspektionen, Hexaner https://webapps.kemi.se/flodesanalyser/AmnesInfo.aspx?amne=hexaner Hämtad 2020-11-08

(16) Nationalencyklopedin, absolut alkohol. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/absolut-alkohol (hämtad 2020-11-10)

(17) National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Summary for CID 702, Ethanol. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethanol. Accessed Nov. 8, 2020.

(18) NCP Alcohols, https://www.ncpalcohols.com/ethanol.html Hämtad 2020-11-08

(19) National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Summary for CID 6325, Ethylene. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethylene. Accessed Nov. 8, 2020.

(20) Mohsenzadeh, A. , Zamani, A. and Taherzadeh, M. J. (2017), Bioethylene Production from Ethanol: A Review and Techno‐economical Evaluation. ChemBioEng Reviews, 4: 75-91. doi:10.1002/cben.201600025 Hämtad 2020-11-08

(21) National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Summary for CID 9989226, Aluminum oxide. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Aluminum-oxide. Accessed Nov. 8, 2020.

(22) Veetil et al. Microb Cell Fact (2017) 16:34 DOI 10.1186/s12934-017-0645-5 Hämtad 2019-08-06

(23) Carbonell, V., Vuorio, E., Aro, EM. et al. World J Microbiol Biotechnol (2019) 35: 77. https://doi.org/10.1007/s11274-019-2652-7 Hämtad 2020-11-08

(24) Dansukker, Sötningslexikon, Stärkelse https://www.dansukker.se/se/om-socker/sotningslexikon.aspx#s Hämtad 2020-11-08

(25) Stärkelse, International Starch Institute, Starch http://www.starch.dk/isi/starch/starch.asp Hämtad 2020-11-08

(26) International Starch Institute, Technical Memorandum on Cornstarch http://www.starch.dk/isi/starch/tm18corn.asp Hämtad 2020-11-08

(27) Kemikalieinspektionen, Dietyleter https://webapps.kemi.se/flodesanalyser/AmnesInfo.aspx?amne=dietyleter Hämtad 2020-11-10

(28) Nationalencyklopedin, petroleumeter. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/petroleumeter (hämtad 2020-11-10)

(29) Lunds Universitet, Bioraffinaderiportalen, Enzymatisk katalys https://sv-lubirc.prodwebb.lu.se/forskning/enzymatisk-katalys Hämtad 2020-11-08

(30) Omics International, Enzyme Production By Fermentation Technology https://www.omicsonline.org/enzyme-production-by-fermentation-technology-scholarly-open-access-journals.php Hämtad 2020-11-08

(31) ROSE & ABBOT, The Ultimate Skin Guide for Dry Skin https://roseandabbot.com/dry-skin-guide/ Hämtad 2020-11-11

(32) la Saponaria, Anti-age serum https://www.lasaponaria.it/en/product/anti-age-serum/ Hämtad 2020-11-11

(33) SpecialChem - The Material Selection Platform TAMARINDUS INDICA SEED POLYSACCHARIDE https://cosmetics.specialchem.com/inci/tamarindus-indica-seed-polysaccharide Hämtad 2020-11-12

(34) Shenet, Oljor http://www.shenet.se/ravaror/olja.html Hämtad 2020-11-12

(35) Agarwal RK, Bosco SJD (2017) Extraction Processes of Virgin Coconut Oil. MOJ Food process Technol 4(2): 00087. DOI: 10.15406/mojfpt.2017.04.00087 Hämtad 2020-11-12

(36) Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (‎2000 : Geneva, Switzerland)‎, World Health Organization & Food and Agriculture Organization of the United Nations. (‎2001)‎. Evaluation of certain food additives and contaminants : fifty-fifth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/42388

(37) Milewska, Małgorzata & Kukowka (Waskiewicz), Sylwia & Wandzik, Ilona & Kamińska, K.. (2015). Trehalose - properties, biosynthesis and applications. Chemik. 69. 469-476. Hämtad 2020-11-12

(38) UniProt, Taxonomy - Arthrobacter ramosus https://www.uniprot.org/taxonomy/1672 Hämtad 2020-11-12

(39) SpecialChem - The Material Selection Platform MYROTHAMNUS FLABELLIFOLIA LEAF EXTRACT https://cosmetics.specialchem.com/inci/myrothamnus-flabellifolia-leaf-extract Hämtad 2020-11-16

(40) EWG's Skin Deep, PROPANEDIOL https://www.ewg.org/skindeep/ingredients/723043-propanediol Hämtad 2019-11-06

(41) National Center for Biotechnology Information. "PubChem Compound Summary for CID 10442, 1,3-Propanediol" PubChem, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1_3-Propanediol. Accessed 16 November, 2020.

(42) Stanley, G.G. (2017). Hydroformylation (OXO) Catalysis. In Kirk‐Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, John Wiley & Sons, Inc (Ed.). https://doi.org/10.1002/0471238961.1524150209121.a01.pub2 Hämtad 2020-11-16

(43) Dansukker, Sötningslexikon, Glukossirap https://www.dansukker.se/se/om-socker/sotningslexikon#g Hämtad 2020-11-19

(44) Kemikalieinspektionen, Oxiran https://webapps.kemi.se/flodesanalyser/AmnesInfo.aspx?amne=oxiran Hämtad 2020-11-16

(45) Cosmos Standard AISBL, Raw materials for COSMOS-standard cosmetics XILOGEL Hämtad 2020-11-16

(46) DSP GOKYO FOOD & CHEMICAL Co., Ltd. GLYLOID® https://www.dsp-gokyo-fc.co.jp/en/pickup/glyloid/ Hämtad 2020-11-16

(47) Evaluations of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), TAMARIND SEED POLYSACCHARIDE https://apps.who.int/food-additives-contaminants-jecfa-database/chemical.aspx?chemID=6460 Hämtad 2020-11-16